D2I Life Assurance

D2I Life Assurance

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่การใช้ข้อมูลกลายเป็นเรื่องปกติสามัญในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งในชีวิตประจำวันทั่วไป ซึ่งการใช้ข้อมูลนำมาซึ่งความเป็นไปได้ที่จะกำจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การระบุสาเหตุที่แท้จริง การย่นระยะเวลาในการตัดสินใจ การปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด การทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค การป้องกันการหลอกลวง การเจาะกลุ่มเป้าหมายที่สามารถทำกำไรให้องค์กรได้มากสุด การร่นระยะกระบวนการในการผลิต  การเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของการใช้ข้อมูลนั้นมีอยู่อย่างไม่มีขีดจำกัด

การพัฒนาของโซเชียลมีเดียและอัตราการผลิตของสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การใช้ข้อมูลมีอัตราสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อที่จะจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เทคนิคในการวิเคราะห์ หลักการ ขอบเขต เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูล มิฉะนั้นแล้วเราอาจเสียเวลาจำนวนมากไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร้ทิศทาง

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน

  • ได้ฝึกวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
  • การกำหนดสมมติฐาน และนำไปทดลอง
  • เทคนิคในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
  • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถกำหนดแผนงานที่เหมาะสมสำหรับทีมของตนหรือตัดสินใจเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรได้

อุปกรณ์