Hotel Sunrise

Hotel Sunrise

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

อุตสาหกรรมโรงแรมถูกเปลี่ยนจากการแข่งขันทางด้านห้องพักและอาหารมาเป็นการแข่งขันทางด้านบริการและสิ่งอื่นๆมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น และแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่ม การแข่งขันในตลาดจากผู้ประกอบการรายใหม่ๆทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีอัตราเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเพิ่มทักษะของทีมบริหารเพื่อสร้าง “value proposition” หรือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า การมีจุดยืนที่อยู่เหนือคู่แข่ง หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนผ่านโรงแรมจำลองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย

“Hotel Sunrise” ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้กลยุทธ์ในการวางแผน การต่อรองเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันกับทีมผู้เล่นอื่นๆ และจัดการกับความผันผวนของ demand-supply ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์หรือกำไรของทีมในขณะที่ต้องบริหารความคาดหวังและผลประโยชน์ของผู้มาส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

1. พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

2. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

3. สร้างความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่

4. ฝึกให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและความเป็นเลิศของบริการที่มอบให้แก่ลูกค้า

เกมจำลองช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เจรจาข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกันกับทีมอื่น ๆ และจัดการความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ตั้งแต่ต้นจนจบเกมจำลอง วิทยากรจะมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมขนาดใหญ่ของธุรกิจโรงแรม

  • บรรลุเป้าหมายทางการค้า – การเพิ่มผลกำไรและความพึงพอใจของลูกค้า

  • สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

อุปกรณ์