The Advisor (Basic)
The Advisor (Basic)
The Advisor (Basic)
The Advisor (Basic)
The Advisor (Basic)
The Advisor (Basic)
The Advisor (Basic)
The Advisor (Basic)
The Advisor (Basic)
The Advisor (Basic)

The Advisor (Basic)

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ในประเทศกำลังพัฒนา มีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อน เช่นเดียวกับคนชั้นกลางที่มีศักยภาพในการคว้าโอกาสต่างๆ เหล่านั้น ส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการ SME รายใหม่จำนวนมาก ซึ่งแตกต่างกันในประเภทของธุรกิจ ประสบการณ์ของเจ้าของ และอัตราการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ในกลุ่ม SME ด้วยกันเอง

เกมจำลองธุรกิจ The Advisor (Basic) จึงถูกออกแบบมาเพื่อฝึกบุคลากรทั้งฝ่ายขายและฝ่ายวิเคราะห์ ให้สามารถทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้า สามารถเขียน Business model โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่เพิ่มมูลค่าให้กับธนาคาร และลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า ในเวลาเดียวกัน

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  • สามารถวาดภาพรวมการทำธุรกิจของลูกค้าได้ และมองหาโอกาสให้ธนาคาร เป็นผู้ให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงิน

  • สามารถใช้เครื่องมือทางกลยุทธ์ (SWOT, PEST, 5-force) ในการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า และโอกาสทางธุรกิจ

  • สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

  • สามารถให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ที่ตรงตามวิสัยทัศน์ของลูกค้า

อุปกรณ์