The Plaza
The Plaza
The Plaza
The Plaza
The Plaza
The Plaza

ดูวิดีโอคลิกที่นี่

The Plaza

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีความท้าทายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์รอบด้านจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพราะคู่แข่งไม่หยุดพัฒนาและลูกค้ามีตัวเลือกมากมายดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการปฏิบัติงานที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นทักษะสาคัญที่พนักงานทุกคนจาเป็นต้องมีเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

เกมจำลองธุรกิจThe Plazaนี้จำลองความซับซ้อนมาจากการทาธุรกิจจริงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียสามฝ่ายห้างสรรพสินค้า(The Plaza) ร้านค้า(Merchant) และลูกค้า(Shopper) ซึ่งผู้เล่นทั้งสามประเภทต้องซื้อขายกันต่อรองกันและหาหนทางในการทางานร่วมกันภายใต้สถานการณ์ที่ขัดผลประโยชน์กันเองและภายในเวลาที่จำกัดการตัดสินใจในแต่ละครั้งจึงจำเป็นต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนวิเคราะห์อย่างละเอียดและวางแผนให้รอบคอบเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจส่งผลเสียทั้งด้านกำไรและความเชื่อมั่นของคู่ค้าในระยะยาว

เกมจำลองธุรกิจThe Plaza จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะทั้ง3ด้านผ่านการทำธุรกิจเสมือนจริงโดยผู้เรียนจะมีเป้าหมายในการทาธุรกิจอยู่2เรื่อง;

1. เป้าหมายด้านกำไร– สร้างผลกำไรให้กับองศ์กรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

2. เป้าหมายด้านความยั่งยืน– สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าที่อยู่ในวงจรธุรกิจเดียวกัน

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  1. สามารถวางแผนกลยุทธ์และจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้
  2. Plan their investment that optimize profit สามารถวางแผนการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดกำไรสูงสุดได้
  3. สามารถเจรจาต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เพื่อให้ทุกฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันได้
  4. สร้างแผนปฏิบัติงานที่คลอบคลุมและจัดการกับความเสี่ยงได้ ในขณะที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเช่นกัน

อุปกรณ์