ทีมวิทยากร

อ. โสทัศน์ เจริญชัยพงศ์

อ. โสทัศน์ เจริญชัยพงศ์

ผู้ก่อตั้ง / วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

เกี่ยวกับ อ. โสทัศน์ เจริญชัยพงศ์

ก่อนหน้าที่บริษัท Ingenious Simulation ได้ถูกก่อตั้ง คุณโสทัศน์ได้เข้าทำงานกับบริษัทในเครือ Premier Advisory Group ซึ่งเป็นธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่เน้นการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยคุณโสทัศน์ได้เข้าไปดูแลลูกค้าครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ ทั้งในด้านธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหมืองแร่และทรัพยากร ธุรกิจวัสดุการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกเหนือจากนี้คุณโสทัศน์ได้มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการควบรวมและการเข้าซื้อสินทรัพย์ในประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย และซื้อสินทรัพย์ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น คุณโสทัศน์เคยได้มีโอกาสให้คำแนะนำกับธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในประเทศเมเลเซีย ในการระดมเงินทุนเพื่อควบรวม และเข้าซื้อกิจการ

ก่อนหน้าที่คุณโสทัศน์จะได้เข้าทำงานกับบริษัทในเครือ Premier Advisory Group ในปี 2551 จนถึง ปี 2552 คุณโสทัศน์ได้ทำหน้าที่เป็น Supply Chain Analyst ในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน (“BDMS”) ในระหว่างประจำการที่ BDMS ได้พิสูจน์ทักษะวิเคราะห์การเงินของตนเอง และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุน โดยหนึ่งในโครงการลงทุนที่สำคัญคือ การลงทุน 1 พันล้านบาทในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ในการรักษาพยาบาล โดยหน้าที่หลักของคุณโสทัศน์คือการรวมห้องห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสเต็มเซลล์และห้องปลอดเชื้อ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

คุณโสทัศน์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก University College London (UCL) ณ ประเทศอังกฤษ และต่อมาได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management)

ดร. พชรพร พิจารณากุล

ดร. พชรพร พิจารณากุล

วิทยากร/ ผู้ออกแบบหลักสูตร

ข้อมูลติดต่อ:

เกี่ยวกับ ดร. พชรพร พิจารณากุล

Phacharaporn (Ploy) Phijaranakul is a marketing lecturer and creative digital marketing consultant for various business industries and leading universities in Thailand. She is a Ph.D. candidate at Assumption University of Thailand I Martin de Tours School of Management and Economics in Business administration (Major: Marketing)

ผศ. ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม

ผศ. ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม

วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

 • info@ingenious-simulation.com
 • 061-390-3473
 • Rompo Business Center 115 ร่มโพธิ์แมนชั่น เเขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เกี่ยวกับ ผศ. ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม

ผศ. ดร.นพพล ตั้งจิตรพรหม (อ.ยุ่น)  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) มีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ในการทำงานด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ
ผศ.ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก(Finance), จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (พ.ศ. 2556) ปริญญาโท (IT), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. 2549) และปริญญาตรี (Finance), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. 2546)

ผศ. ดร. กุศล พิมาพันธุ์ศรี

ผศ. ดร. กุศล พิมาพันธุ์ศรี

วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

 • info@ingenious-simulation.com
 • 061-390-3473
 • Rompo Business Center 115 ร่มโพธิ์แมนชั่น เเขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เกี่ยวกับ ผศ. ดร. กุศล พิมาพันธุ์ศรี

ผศ.ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี (กุศล) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยสารพัดช่างภาคเหนือ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบัน National Polytechnique de Grenoble (INPG), Grenoble, FRANCE (2550)  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2547) ประกาศนียบัตรการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2543) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2542)

อ. กิตติพศ สุขเกษม

อ. กิตติพศ สุขเกษม

วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

 • info@ingenious-simulation.com
 • 061-390-3473
 • Rompo Business Center 115 ร่มโพธิ์แมนชั่น เเขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เกี่ยวกับ อ. กิตติพศ สุขเกษม

อ.กิตติพจน์ สุขเกษม (แซ็ก) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ธุรกิจสุขภาพ และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(พ.ศ.2560 -  2562) ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนานาชาติกรุงเทพ (พ.ศ.2556 -  2560)

อ. ชาญชัย ลีนุวงศ์พันธ์

อ. ชาญชัย ลีนุวงศ์พันธ์

วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

 • info@ingenious-simulation.com
 • 061-390-3473
 • Rompo Business Center 115 ร่มโพธิ์แมนชั่น เเขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เกี่ยวกับ อ. ชาญชัย ลีนุวงศ์พันธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Optimisation สำหรับการทำ Digital Marketing & Advertising
(Creative, Media, Tech and Data Optimisations)
และ มีประสบการณ์ในการทำ E - Commerce อย่างต่อเนื่องถึง 15 ปี

ผศ. ดร. ชาคริต ศรีสกุน

ผศ. ดร. ชาคริต ศรีสกุน

วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

เกี่ยวกับ ผศ. ดร. ชาคริต ศรีสกุน

ผศ. ศ.ดร.ชาคริต ศรีสกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในแวดวงการศึกษาและธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบริการ
ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด จาก Martin de Tours School of Management and Economics, MBA จาก Chiang Mai University Business School และ BBA จาก Saint John University (Magna Cum Laude) เป็น CEO และผู้ก่อตั้ง บริษัทรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิจัยเชิงกลยุทธ์และให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการรับรองจาก Ecole Hôtelière de Lausanne Academic Certification ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อ. สโรชา นิลทอง

อ. สโรชา นิลทอง

วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

เกี่ยวกับ อ. สโรชา นิลทอง

อ. สโรชา นิลทอง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing, Content Creator ธุรกิจ Medical Aesthetic

อ. นภาภรณ์ กำยา

อ. นภาภรณ์ กำยา

วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

เกี่ยวกับ อ. นภาภรณ์ กำยา

อ.นภาภรณ์ กำยา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Medical Dental, Customer Relationship Management และ Service Marketing

อ. กีรติ เลาหศิริ

อ. กีรติ เลาหศิริ

วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

 • info@ingenious-simulation.com
 • 061-390-3473
 • Rompo Business Center 115 ร่มโพธิ์แมนชั่น เเขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เกี่ยวกับ อ. กีรติ เลาหศิริ

อ.กีรติ เลาหศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมความงามมากว่า 10 ปี
การศึกษา 
Mahidol University International College Majoring in International Business

อ.มิ่งขวัญ สุนทรศร

อ.มิ่งขวัญ สุนทรศร

วิทยากร

ข้อมูลติดต่อ:

 • info@ingenious-simulation.com
 • 061-390-3473
 • Rompo Business Center 115 ร่มโพธิ์แมนชั่น เเขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เกี่ยวกับ อ.มิ่งขวัญ สุนทรศร

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและการตลาดออนไลน์ด้านธุรกิจสุขภาพและความงามกว่า 20 ปี
Content creator ด้าน lifestyle และการท่องเที่ยว
การศึกษา
ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Medical Aesthetic ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต