ทีมวิทยากร

โสทัศน์ เจริญชัยพงศ์

โสทัศน์ เจริญชัยพงศ์

ผู้ก่อตั้ง / ผู้สอน

ข้อมูลติดต่อ:

ทักษะ

การสร้างสรรค์

90%

การคิดเชิงวิพากษ์

90%

การเงิน

100%

การคิดเชิงกลยุทธ์

90%

เกี่ยวกับ โสทัศน์ เจริญชัยพงศ์

ก่อนหน้าที่บริษัท Ingenious Simulation ได้ถูกก่อตั้ง คุณโสทัศน์ได้เข้าทำงานกับบริษัทในเครือ Premier Advisory Group ซึ่งเป็นธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่เน้นการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยคุณโสทัศน์ได้เข้าไปดูแลลูกค้าครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ ทั้งในด้านธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหมืองแร่และทรัพยากร ธุรกิจวัสดุการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกเหนือจากนี้คุณโสทัศน์ได้มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการควบรวมและการเข้าซื้อสินทรัพย์ในประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย และซื้อสินทรัพย์ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น คุณโสทัศน์เคยได้มีโอกาสให้คำแนะนำกับธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในประเทศเมเลเซีย ในการระดมเงินทุนเพื่อควบรวม และเข้าซื้อกิจการ

ก่อนหน้าที่คุณโสทัศน์จะได้เข้าทำงานกับบริษัทในเครือ Premier Advisory Group ในปี 2551 จนถึง ปี 2552 คุณโสทัศน์ได้ทำหน้าที่เป็น Supply Chain Analyst ในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน (“BDMS”) ในระหว่างประจำการที่ BDMS ได้พิสูจน์ทักษะวิเคราะห์การเงินของตนเอง และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุน โดยหนึ่งในโครงการลงทุนที่สำคัญคือ การลงทุน 1 พันล้านบาทในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ในการรักษาพยาบาล โดยหน้าที่หลักของคุณโสทัศน์คือการรวมห้องห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสเต็มเซลล์และห้องปลอดเชื้อ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

คุณโสทัศน์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก University College London (UCL) ณ ประเทศอังกฤษ และต่อมาได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management)

นพวรรณ แสงธีรกิจ

นพวรรณ แสงธีรกิจ

ผู้ออกแบบหลักสูตร / ผู้สอน

ข้อมูลติดต่อ:

ทักษะ

การให้คำปรึกษา

100%

การคิดเชิงกลยุทธ์

100%

การสื่อสาร

90%

การเจรจาต่อรอง

90%

เกี่ยวกับ นพวรรณ แสงธีรกิจ

คุณนพวรรณเป็นมืออาชีพที่มากประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการและการจัดการการเปลี่ยนแปลงการวางแผนธุรกิจ และการบริหารงานแบบครบวงจร ในอุตสาหกรรมการธนาคาร และธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ นอกเหนือจากนี้ คุณนพวรรณยังเป็นหัวหน้าทีมที่ได้รับความไว้วางใจในการบริหารทีม โดยการกำหนดทิศทางและวางโครงสร้างในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกในทีม

ประสบการณ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

-คุณนพวรรณได้เคยมีประสบการณ์ในการนำทีม Corporate Responsibility ของสถาสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย โดยการนำเอาโครงการ CSR มาใช้เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนผ่านทางศิลปะและทักษะชีวิต และโครงการนี้ได้รับการยอมรับจากพนักงานจำนวนมาก รวมทั้งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานกับลูกค้าในสาขา และถูกใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถโด่นเด่น ในปี 2558 โครงการได้รับรางวัล Asset Award และ Gold Award โดย Asset Magazine จากประเทศฮ่องกง ในสาขาผลงานยอดเยี่ยมทางด้าน Corporate Governance, Investor Relations, Sustainability และ Corporate Social Responsibility

-นำทีมการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยคุณนพวรรณ ได้มีส่วนร่วมที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดตัวโปรแกรมการจัดการสำนักงานใหม่ การพัฒนาเครื่องมือการขายแบบดิจิทัล แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กร และการจัดตั้งทีมการจัดการเปลี่ยนแปลงสำหรับ HR

คุณนพวรรณสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และต่อมาได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสาขาการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management)