6 Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงาน

Soft Skill คืออะไร ?
Soft Skill คือ ทักษะด้านอารมณ์ เป็นทักษะที่ไม่ใช้ด้านเทคนิคมาเกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีที่โต้ตอบกับเพื่อนร่วมงาน วิธีแก้ปัญหา และวิธีจัดการงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ต้องใช้ทักษะด้านอารมณ์หลายอย่างในการรับฟังความเห็นและให้บริการที่เป็นประโยชน์และสุภาพที่สุดแก่ลูกค้า

Soft Skills ต่างจาก Hard Skills อย่างไร?
- Soft Skill
     มักให้ความหมายว่าเป็นทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์หรือ EQ ซึ่งแตกต่างจาก Hard Skills 
- Hard Skills  คือ ทักษะที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการทำงาน การฝึกอบรม และผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการแบบมีหลักสูตร ทักษะเหล่านี้โดยทั่วไปสามารถถ่ายโอนและเรียนรู้ได้ มักเกี่ยวข้องกับบทบาทงานหรืออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 

ทักษะด้าน Soft Skills มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

1. ทักษะการสื่อสาร (Communication) 
ทักษะในการสื่อสารเป็นทักษะที่ผู้ว่าจ้างชื่นชอบไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม การสื่อสารมีผลอย่างมากต่องานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดวิธีถ่ายทอดและรับข้อมูล โต้ตอบกับผู้อื่น แม้แต่จัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน  ในยุคดิจิทัลนี้ ทักษะในการสื่อสารมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานควรเรียนรู้วิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในยุคปัจจุบันออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทกับการทำงานเป็นอย่างมาก เช่น การประชุมผ่าน Zoom และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญและพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณให้ดีที่สุด

2. ทักษะการปรับตัว (Adaptability) 
การปรับตัวหมายถึงความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จ การปรับตัวเป็น Soft Skill ขั้นพื้นฐานที่นายจ้างมองหา หากคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็ว และรู้จักปรับตัว คุณจะพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่อไปด้วยการลองสิ่งใหม่ ๆ และท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

3. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving) 
ทัศนคติของคุณเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องมองโลกในแง่ดีและเชื่อว่าคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ ความคิดนี้จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากในการทำงาน

4. การวิเคราะห์ แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking and Creativity)
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญในแทบจะทุกบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหา อุตสาหกรรมและธุรกิจส่วนใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ทันตามความต้องการของผู้บริโภค คุณจึงต้องปรับแนวทางของคุณและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่คาดไม่ถึงได้ ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณและบริษัทของคุณล้ำหน้ากว่าใครอย่างแน่นอน

5. ทักษะการจัดการเวลา (Time Management) 
“เวลา” เป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญต่อทุกคน ธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษคือ เป็นทรัพยากร ที่มีจำกัด ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถซื้อเพิ่ม หรือหวนคืนกลับมาได้อีก 
ดั้งนั้นการจัดการเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราควรรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการ ทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่สามารถบริหารเวลาได้ ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กำหนด 

6. ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) 
ความเป็นผู้นำเป็นการกระตุ้นให้คนกลุ่มหนึ่งลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อาจหมายถึงการแนะนำพนักงานและเพื่อนร่วมงานให้มีกลยุทธ์ที่ตรงกับความต้องการของบริษัท
ในขณะเดียวกันผู้นำที่ดีควรมีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจมุมมองของพนักงาน ว่าพวกเขารู้สึกนึกคิดอย่างไร ซึ่งถ้าผู้นำสามารถเข้าใจความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ จะส่งผลให้งานต่างๆบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไปได้อย่างราบรื่น 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง Soft Skills ที่หลายๆคนควรมีติดตัวในการทำงาน หากใครที่กำลังมีปัญหาที่กำลังทำรู้สึกบั่นทอนกำลังใจในด้านต่างๆ เช่นการทำงาน ลองแบ่งงานเหล่านั้นออกเป็นงานส่วนๆ แบบมีแบบแผนและขั้นตอนดูไหม อาจจะทำให้คุณจัดการปัญหาได้ง่ายกว่า นอกจากนี้แต่ละครั้งที่คุณจัดการปัญหาสำเร็จจะช่วยทำให้คุณมีแรงจูงใจ ในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งจะทำให้คุณจะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม