1
2
3

Data Analytics

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลต่างๆมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ (เช่นไฟล์เอกสาร,เสียงบันทึก,VDO,ฯลฯ) ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเก็บรวบรวม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำแนก และวิเคราะห์ ถึงแม้จะมีการพัฒนาเครื่องมือ และโปรแกรม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย แต่ก็ยังมีข้อมูลเฉพาะอีกจำนวนมาก ที่ยังต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ หรือเครื่องมือเฉพาะทาง ในการแก้ปัญหานั้นๆ

การเข้าใจภาพรวม และความสามารถในกาวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลขนาดเล็ก ข้อมูลขนาดใหญ่ ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูล และสังเคราะห์สิ่งที่ค้นพบ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำมาใช้ประโยชน์

เกมส์จำลอง Virus X เป็นเกมที่ออกแบบมา เพื่อฝึกฝนผู้เรียนให้สามารถใช้เครื่องมือทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( เช่น issue trees, pivot table, แผนผัง pyramid , etc.) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจของท่านในชีวิตประจำวันได้

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  • เข้าใจภาพรวมของ Business Intelligence และ Data Analytics
  • เข้าใจความแตกต่างของ Descriptive Analytics, Diagnostic Analytics, Prescriptive Analytics และ Predictive Analytics
  • สามารถใช้ Pivot Table เพื่อทำ Descriptive Analytics เพื่อวิเคราะห์หา root-cause จาก Internal และ External Factor
  • สามารถเลือกใช้ Chart ที่เหมาะสมในการนำเสนอ
  • สามารถนำ Descriptive Analytics มานำประมวลผลเป็น Prescriptive Analytics เพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาได้

อุปกรณ์