Financial District
Financial District
Financial District
Financial District
Financial District
Financial District

ดูวิดีโอคลิกที่นี่

Financial District

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ลักษณะโครงสร้างการแข่งขันมีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมการเงินไปอย่างสิ้นเชิง ข้อจำกัดหลายด้านถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันทางการเงิน อาทิเช่น การนำ BASEL IV framework เข้ามาใช้ ลูกค้ามีความต้องการเงินลงทุนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งความต้องการที่หลากหลายนั้นมักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย

“Financial District” ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้พนักงานในสถาบันการเงิน ธนาคาร ได้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งภายในการทำงานร่วมกันและการบริการลูกค้า เกมจำลองนี้คลอบคลุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย และผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นต่อผลประกอบการของธนาคาร รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่าง BASEL III regulation ในวันที่ 2 ของหลักสูตรอีกด้วย โดยพื้นฐานแล้วหลักสูตรนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็น “Banking 101”

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  • เข้าใจการบริหารธุรกิจธนาคาร การวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารและอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

  • สามารถบริหารทรัพยากรของธนาคาร เพื่อพัฒนาผลประกอบการของธนาคาร

  • เข้าใจและสามารถประยุกต์ financial ratios (NIM, Spread, ROE, LDR, CIR, CAR,LCR, NSFR, etc.) เข้ากับการปฏิบัติงานได้

  • เข้าใจเงื่อนไขในการจัดลำดับธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือโดย agencies ต่างๆ

  • สามารถวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารได้

อุปกรณ์