Strategic Leadership

Strategic Leadership

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก Technology Disruption และ Change in consumer preference

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  • เรียนรู้วิธีการนำรูปแบบความเป็นผู้นำตนเองไปปรับใช้ ให้เข้ากันกับสภาพแวดล้อมส่วนตัวและการทำงาน
  • พัฒนาความศักยภาพภายในตนเอง
  • เข้าใจกรอบความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์
  • พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์

อุปกรณ์