Wall Street Journey
Wall Street Journey
Wall Street Journey

Wall Street Journey

 • รายละเอียดคอร์สเรียน
 • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
 • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

Trends ที่เกิดขึ้นใหม่และการพัฒนาดิจิทัลได้ผลักดันธุรกิจธนาคารให้เข้าไปในกลุ่มตลาดที่ซับซ้อนและไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ห่วงโซ่ทางคุณค่าของธุรกิจการธนาคารที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นธุรกิจผูกขาดได้ถูกทำลายลง ในขณะที่บริษัท fin-tech หลายแห่งมีการพัฒนาและเข้ามาแทนที่ธนาคารในเรื่องของการให้บริการทางการเงิน

“ Wall Street” ถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนที่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ (VPs, Managers, and Supervisors) ได้ฝึกการคิดเชิงกลยุทธ์ใหม่ของและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่เกมจำลองพยายามเน้นย้ำคือการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวอย่างมีกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและปรับตัวเข้ากับสภาวะการแข่งขันในตลาดได้ด้วย

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

 • สามารถอธิบายการคิดแบบกลยุทธ์โดยใช้ Mintzberg’s 5P strategy
 • ฝึกทักษะการวางแผนกลยุทธ์ผ่านแผนการรับรู้ของแต่ละกลุ่มลูกค้า
 • ประยุกต์ทักษะการบริหารทรัพยกรเพื่อใช้กับการวางแผนกลยุทธ์
 • จัดลำดับเป้าหมายและการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมธุรกิจ “Driving Forces”
 • ฝึกทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • เข้าใจกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
 • เข้าใจ Megatrends (ลัทธิปัจเจกชน, ผู้สูงอายุ, ยุคดิจิตอล, ฯลฯ )
 • ประยุกต์ทักษะการบริหารสภาพคล่อง และรักษาความสามารถทางการแข่งขันในตลาด
 • ดำเนินกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการเงินของธนาคาร และข้อจำกัดของทรัพยากร

อุปกรณ์