1
2
4
5
6
7

ดูวิดีโอคลิกที่นี่

Bossy Airline

 • รายละเอียดคอร์สเรียน
 • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
 • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

หลักสูตร HR For Non HR ถูกออกแบบมาสำหรับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร ที่สร้างผลงานได้ดีและได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาตามสายงาน แต่ขาดการฝึกและการเตรียมความพร้อม ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในหลายๆ ครั้ง ที่ผู้จัดการใหม่ มากไปด้วยความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน มักจะขาดความมั่นใจ ในการบริหารทีมงาน เพราะไม่เคยมีลูกน้องมาก่อน การบริหารทรัพยากรบุคคลอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในยุคนี้ เพราะเราทุกคนก็คงเคยได้รับข่าวสารด้านการพนักงาน หรือรับเกร็ดความรู้ด้านการบริหารคน จากสื่อ social ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย แต่สำหรับคนที่ไม่เคยต้องตัดสินใจเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นเรื่องใหม่ ต้องใช้ความละเอียด ความระมัดระวังอย่างสูง เพราะการตัดสินใจผิดพลาดเรื่องคนแล้วไม่รู้ว่าผิดตรงไหน อาจส่งผลเสียกับหน่วยงานหรือองค์กรในระยะยาวได้

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

1.ผู้เรียนเข้าใจหน้าที่ของหัวหน้างาน
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร

 • Interview and Recruitment
 • ฝึกวิเคราะห์และคัดสรรพนักงานให้เหมาะกับแผนกลยุทธ์ที่วาง
 • People Development
 • ฝึกวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาบุคคล
 • Performance Management
 • ฝึกประเมินผลงานพนักงาน และตั้งเป้าในการทำงาน การจ่ายผลตอบแทน
 • Employee Engagement
 • ฝึกบริหารความคาดหวังของพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับหัวหน้า และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง

2. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะต่างๆ ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิเช่น การสร้างความมีส่วนร่วม (Employee Engagement) การสร้างความสมปรารถนา (Fulfillment) การบริหารโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรม (Fairness & Justice)

3. ผู้เรียนเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้พนักงานลาออก หรือไม่อยากอยู่หรือไม่มีความกระตือลือล้นในการทำงาน และใช้แรงจูงใจ (Motivator)ได้อย่างเหมาะสม

อุปกรณ์