Clinker
Clinker
Clinker
Clinker
Clinker

ดูวิดีโอคลิกที่นี่

Clinker

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ธุรกิจปูนซีเมนต์ มีห่วงโซ่คุณค่าที่ค่อนข้างสั้น แต่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการแข่งขันสูง เนื่องจากมี Key Success Factors อยู่หลายตัวด้วยกัน เกมจำลองธุรกิจจะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวม big-picture overview ของการบริหารกิจการผลิตปูนซีเมนต์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ; จากขั้นตอนระเบิดหินในเหมือง การผลิตในโรงงาน การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย และการแบ่งกลุ่มลูกค้า 

เกมจำลองธุรกิจนี้ ถูกออกแบบมาสำหรับการสอนวิชา Business Acumen สำหรับผู้เรียนกลุ่ม Talent โดยมากกลุ่มผู้เรียนมักจะมาจากหลายฝ่ายและหลายระดับ ซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ความรู้ของทุกๆ หน่วยงาน และความสามารถของทุกคน มาประกอบการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อผลประกอบการที่มีกำไร

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  • เข้าใจ key success factors ในแต่ละส่วนงานของธุรกิจการผลิตปูนซีเมนต์ 

  • เข้าใจขั้นตอนสำคัญ และข้อจำกัดในการตัดสินใจ 

  • บริหารทรัพยากรขององศ์กร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  • เข้าใจงบการเงิน รายการทางบัญชี และการวิเคราะห์ต้นทุน 

  • อธิบายเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ 

  • เข้าใจ และสามารถนำอัตราส่วนทางการเงิน ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริการงานได้ (GP margin, Contribution Margin, NI margin, ROE, etc.)

  • เปรียบผลประกอบการทางการเงิน กับบริษัทคู่แข่งได้

อุปกรณ์