Food Empire
Food Empire
Food Empire
Food Empire
Food Empire
Food Empire
Food Empire

ดูวิดีโอคลิกที่นี่

Food Empire

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เป็นผลให้บริษัทผู้ผลิตอาหารต้องปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อสร้างยอดขายให้ตรงตามเป้าขององค์กร ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำเพื่อสร้างกำไรอีกด้วย กลยุทธ์ทั่วไปที่องค์กรมักใช้คือ การเปิดสาขาใหม่ หรือ ผลิตสินค้าประเภทใหม่ ซึ่งวิธีทั้งสองประเภทต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลต่างๆที่จะส่งผล เมื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้กับพวกเขา หากขาดความรู้ความเข้าใจหรือการวิเคราะห์ที่แม่นยำก็อาจนำไปสู่ความล้มเหลว อาทิเช่น ต้นทุนการผลิตสูงเกินไป ใช้วัตถุดิบอย่างไม่คุ้มค่า คุณภาพของงานบริการยังไม่ดีเพียงพอ อัตราการลาออกสูงขึ้น หรือแม้กระทั่งรสชาติของอาหารที่ไม่คงที่

“Food empire” ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดเชิงกลยุทธ์และจัดการกับปัจจัยที่ช่วยสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การทำเกษตรกรรม การแปรรูปอาหารตลอดจนธุรกิจปลายน้ำอย่างร้านอาหาร

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  • มีความเข้าใจกับปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแต่ละประเภทตลอดห่วงโซ่อาหาร
  • สามารถระบุปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้
  • สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในการแข่งขันได้
  • สามารถระบุโอกาสทางธุรกิจและสามารถตัดสินใจลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของตนเองได้
  • สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมแบบ vertical or horizontal
  • สามารถเจรจาหาทางแก้ปัญหาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ ในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและรวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจของตนด้วย

อุปกรณ์