1
2
3
4

ดูวิดีโอคลิกที่นี่

Cleanergy

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ในปัจจุบันตลาดพลังงานได้รับความสนใจมากขึ้นจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานทางเลือกอย่างเช่น โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) เนื่องจากราคาต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มปรับลดลง รัฐบาลและธุรกิจรายย่อยเกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนให้ธุรกิจพลังงานโดยเฉพาะพลังงานสะอาดได้เติบโตอย่างมั่นคง จำนวนผู้สนใจติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ทว่า ราคาต้นทุนการติดตั้งต่อหนึ่งครัวเรือนมีมูลค่าสูง และทำให้บางครัวเรือนจับต้องได้ลำบาก จึงมีโมเดลการปล่อยเช่าแผงโซล่าเซลล์เกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

จะเห็นได้ว่าธุรกิจสาย Retail อย่างการขายและการให้เช่าแผงโซล่าเซลล์จะต้องมีการปรับตัวตามตลาดและเข้าใจปัญหาของผู้ซื้ออย่างถ่องแท้เหมือนธุรกิจอื่นๆ เพื่อที่ผู้ประกอบการจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตนเอง รวมถึงกลยุทธ์ที่จะเอาชนะคู่แข่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในตลาดเช่นกัน

เกมจำลองธุรกิจ Cleanergy เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาโมเดลของธุรกิจโซล่าเซลล์ทั้งโมเดลขายและโมเดลเช่า โดยเริ่มตั้งแต่การทำ Customer segmentation การทำ Target Market การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อจัดทำ Persona และนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ผู้เรียนจะได้ฝึกเลือกช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า กำหนดกลยุทธ์ราคาขาย รวมถึงบริการหลังการขายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) เพื่อให้องค์กรบรรลุยอดขายและได้กำไรสูงสุด

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

• วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจโซล่าเซลล์ ในฝั่ง Downstream

• เข้าใจ 2 โมโดลธุรกิจของโซล่าเซลล์ (โมเดลขายอุปกรณ์ติดตั้ง และโมเดลขายไฟฟ้า)

• เข้าใจวิธีการแบ่งกลุ่มตลาด (Customer segmentation) และการเข้าถึงกลุ่มตลาดด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่าง

• เข้าใจหลักการสร้างมูลค่าของสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท (Value Proposition)

• เข้าใจหลักการทำ Public Relation (PR) เบื้องต้น

• การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation)

• วิเคราะห์งบการเงิน และการวางแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

• ความเข้าใจ และวิธีการจัดการกับความเสี่ยงในธุรกิจโซล่าเซลล์

อุปกรณ์