1
2
3
4
5

ดูวิดีโอคลิกที่นี่

Powervana

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ในปัจจุบันนี้ พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลายพันล้านชีวิต เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้พลังงานในประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนประชากรทั่วโลก การพัฒนาของเทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ถึงแม้จะมีแหล่งพลังงานทางเลือกถูกคิดค้นขึ้นมามากมาย โรงไฟฟ้าถ่านหินก็ยังคงเป็นแหล่งผลิตหลักที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงได้เข้ามามีบทบาทในการควบคลุมและแทรกแทรงการบริหารโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายในการจัดการที่มากขึ้น

เกมจำลองธุรกิจ Powervana เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการบริหารธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการลงทุน กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน (Synergy) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญกับความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทั่งนี้เพื่อให้การบริหารการจัดการโรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ ควรมีความเข้าใจในการบริหารกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยรวม

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

• วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้า

• สามารถวิเคราะห์และอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในงบการเงินได้

• จัดทำแผนการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า และวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน (Synergy)

• วิเคราะห์ความเสี่ยงและวิธีในการลดความเสี่ยงในธุรกิจโรงไฟฟ้า

    - ความเสี่ยงด้านไฟไหม้ที่จัดเก็บถ่านหิน

    - ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ อาทิ เช่น Boiler Breakdown, Turbine Breakdown, Generator Breakdown

    - ความเสี่ยงของผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

    - ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายรัฐบาล

อุปกรณ์